Privacy

ALGEMENE BEPALING

De website https://vcsv.be  (hierna, de “website”) wordt aangeboden door Nova Vida BVBA (hierna VCSV), Jan van Rijswijcklaan 164 bus 13, 2020 Antwerpen,  ondernemingsnummer: 0684.740.816. 

Dit privacybeleid heeft tot doel u te voorzien in transparantie informatie over hoe VCSV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt via haar website.

VCSV respecteert de privacy van de websitegebruikers (hierna:  “u” en “uw”). VCSV verwerkt persoonsgegevens die worden meegedeeld door u bij uw websitebezoek in overeenstemming met de geldende wetgeving, en met name de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna de “GDPR”).

Persoonsgegevens zijn alle data die kunnen worden herleid tot een persoon, een zogenaamde betrokke, zoals u als websitebezoeker.

Toegang tot de website en/of het gebruik van bepaalde diensten aangeboden op de website  (zoals het invullen van tests, of het opnemen van contact via email of het contactformulier, hierna de “Diensten”)  impliceert uw aanvaarding van dit Privacybeleid (hierna het “Privacybeleid”) en het cookiebeleid (hierna het “Cookiebeleid”). U staat VCSV toe om, in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid, uw persoonsgegevens te verwerken die VCSV via de website of  via sociale media van u ontvangt in het kader van de Diensten die VCSV hierop aanbiedt. In principe verkrijgt VCSV uw persoonsgegevens rechtstreeks van u. Als u er echter voor kiest u te registreren via een social media account (bijvoorbeeld LinkedIn), worden deze gegevens verzameld via uw social media profiel. In dat geval raadt VCSV  u aan om het privacybeleid van uw social media service provider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door hen worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de sociale media registratie functie.

Het Privacybeleid is van toepassing op alle pagina’s die op de website worden gehost en alle bedrijfspagina’s die door VCSV op sociale netwerken worden beheerd. De website kan links bevatten naar andere websites van derden. Hoewel VCSV tracht enkel links te voorzien naar websites die haar hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, is VCSV niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Wanneer u links op de website van derden aanklikt, is het raadzaam eerst de privacy verklaringen op de betrokken websites te lezen alvorens persoonsgegevens vrij te geven.

Elke vraag of verzoek met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kan worden gericht aan het volgende adres: 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN PERSOONSGEGEVENS

VCSV is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar houd er rekening mee dat bepaalde Diensten niet kunnen geleverd worden en/of bepaalde functionaliteiten op de website niet beschikbaar zijn indien u uw persoonsgegevens niet meedeelt of het gebruik van bepaalde cookies weigert.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT, EN DE DOELEINDEN ERVAN

 1 Verwerking van persoonsgegevens van alle websitegebruikers via de geraadpleegde servers

Welke persoonsgegevens? Wanneer u de website bezoekt, via desktop, tablet of mobiel, wordt door de geraadpleegde servers en onder meer door middel van cookies, pixel tags of soortgelijke technologie niet-direct identificerende informatie verwerkt, verzameld en geregistreerd, zoals onder meer:

– Uw browservoorkeuren.

– Het type domein waarmee u verbinding maakt met het internet

– Uw IP adres.

– De datum en het tijdstip van toegang tot de website en andere verkeersgegevens.

– De bezochte pagina’s.

– Locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie.

– Het gebruikte platform en / of besturingssysteem.

– De zoekmachine en de sleutelwoorden die worden gebruikt om de website te vinden.

– Demografische gegevens (zoals geslacht, leeftijdscategorie, categorieën van interesses).

– Sociale media profielen (zoals categorieën van interesses).

Voor welke doeleinden? VCSV verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het analyseren, aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruik van de website, het nagaan van acties van websitegebruikers en het opnemen van geanonimiseerde persoonsgegevens in statistieken met betrekking tot de verschillende onderdelen van de website, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming en de legitieme belangen van VCSV om de website en haar Diensten te optimaliseren.

– Het personaliseren van uw ervaring op de website en het vergemakkelijken van het navigeren via cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming en de legitieme belangen van VCSV om de website te optimaliseren.

– Het aanbieden van advertenties die zijn afgestemd op uw interesses via gerichte reclame, ook wel remarketing genoemd, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

Hoelang? Voor verdere informatie met betrekking tot “cookies” en hun duurtijd wordt verwezen naar het Cookiebeleid.   

2 Verwerking van persoonsgegevens van websitegebruikers die zich registreren op de website om de nieuwsbrieven te ontvangen

Welke persoonsgegevens? Wanneer u de website bezoekt, kan u ervoor opteren u te registreren om nieuwsbrieven te ontvangen. Hiertoe verzamelt en verwerkt VCSV de volgende contactgegevens: voor- en achternaam, email adres, telefoonnummer, opt-in/opt-out, het al-dan-niet openen van mailings en/of doorklikken van links in de mailing.

Voor welke doeleinden? VCSV verwerkt deze persoonsgegevens met het doel whitepapers, nieuwsbrieven en updates met betrekking tot haar diensten aan te bieden, evenals elk ander nieuws over haar, en om u op haar evenementen uit te nodigen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming (indien geen cliënt) of de legitieme belangen van VCSV om haar cliënten relatie te behartigen (indien cliënt).

Hoelang? VCSV bewaart uw persoonsgegevens, gelet op de nagestreefde doeleinden, tot op het moment dat u VCSV informeert dat u niet langer dergelijke informatie, updates of uitnodigingen wenst te ontvangen. Het is niet de bedoeling van VCSV om u ongewenste emails te bezorgen. Elke email bevat de mogelijkheid om u uit te schrijven op onze nieuwsbrieven.

3 Verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers die contact opnemen via het contactformulier, of per email, telefoon, SMS of gelijkaardige communicatietechnologieën

Welke persoonsgegevens? Wanneer u de website bezoekt, en contact opneemt met VCSV via het contact formulier of per email, telefoon, SMS of gelijkaardige communicatietechnologieën verzamelt VCSV de volgende informatie over u:

– Contact gegevens (zoals voor- en achternaam, email adres, telefoonnummer).

– Communicatie inhoud tussen u en VCSV.  

Voor welke doeleinden? VCSV verwerkt deze persoonsgegevens om te reageren op uw verzoek en/of u te contacteren voor een intakegesprek, met als rechtsgrond de legitieme belangen van VCSV om uw verzoeken te beantwoorden en de door u gevraagde diensten aan te bieden.

Hoelang? VCSV bewaart uw persoonsgegevens, gelet op de nagestreefde doeleinden, 3 jaar na het laatste contact behoudens indien u cliënt wordt. In dat geval worden de gegevens in het medische dossier bewaard volgens de wettelijke termijn van 30 jaar.

4 Verwerking van persoonsgegevens van websitegebruikers die de online test(en) invullen

Wanneer u de website bezoekt, kan u opteren om één of meerdere testen online in te vullen en meteen online een evaluatie te ontvangen. U wordt dan gevraagd of u de test anoniem wil doen dan wel of u uw email adres wenst achter te laten om de nieuwsbrieven te ontvangen of uw telefoonnummer, voor contactopname door VCSV. In deze gevallen zijn de resultaten van de test niet meer anoniem.

4.1  Anonieme verwerking van testgegevens

Indien u één of meerdere de testen invult, afprint en/of bewaart, en noch uw email adres noch uw telefoonnummer invult op het eind van de test, dan zijn de testresultaten anoniem.

Welke persoonsgegevens?  In dat geval verzamelt VCSV geen persoonsgegevens over u wanneer u de test invult. VCSV ontvangt de ingevulde testen op een anonieme wijze

Voor welk doeleinden? VCSV verwerkt de anonieme resultaten van de ingevulde testen voor data analyse, onderzoek, en statistische doeleinden met als rechtsgrond de legitieme belangen van VCSV om haar dienstverlening permanent te optimaliseren. 

Hoelang? VCSV bewaart deze anonieme gegevens, gelet op de nagestreefde doeleinden, voor 10 jaar.

4.2 Niet anonieme verwerking van de testgegevens

Indien u opteert om uw email adres of uw telefoonnummer in te vullen op het einde van de test, dan zijn de testresultaten niet meer anoniem.

Welke persoonsgegevens? Wanneer u test invult, en uw email adres en/of uw telefoonnummer invult op het einde van de test, verzamelt VCSV de volgende informatie over u:

–  Uw contact gegevens zoals door u gegeven (email adres en/of telefoonnummer).

–  De testresultaten van de door u ingevulde test(en) waarbij u uw gegevens heeft achtergelaten.  

Voor welk doeleinden? VCSV verwerkt deze resultaten met het volgende oogmerk :

  • Indien u uw email adres invult:
    • om u haar nieuwsbrieven te sturen en om de resultaten van de test te gebruiken als u VCSV contacteert voor een opvolgingsgesprek, met als rechtsgrond uw expliciete toestemming, en
    • voor data analyse, onderzoek, en statistische doeleinden met als rechtsgrond de legitieme belangen van VCSC om haar dienstverlening te optimaliseren;

en/of

  • Indien u uw telefoonnummer invult :
    • om u te contacteren voor een opvolgingsgesprek en om de resultaten van de test hierbij te gebruiken met als rechtsgrond uw expliciete toestemming, en
    • voor data analyse, onderzoek, en statistische doeleinden met als rechtsgrond de legitieme belangen van VCSC om haar dienstverlening te optimaliseren.

Hoelang? VCSV bewaart de testresultaten gekoppeld aan uw email adres en/of telefoonnummer gedurende 10 jaar; indien u cliënt wordt, worden de gegevens in het medische dossier bewaard volgens de wettelijke termijn van 30 jaar.

5 Naast bovenvermelde persoonsgegevens is het mogelijk dat VCSV over bijkomende persoonsgegevens beschikt, voor zover deze door u worden meegedeeld.

WIJZE WAAROP PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERKREGEN

– Via de website: door het invullen van het contactformulier op de website.

– Via telefoon: wanneer u telefonisch uw persoonsgegevens aan VCSV doorgeeft.

 – Via e-mail: wanneer u een e-mail aan een @VCSV.be e-mailadres richt.

– Via het gebruik van cookies, zoals hierboven uitgelegd en verder gedetailleerd in de Cookiebeleid.

– Via het gebruik van pixel tags of soortgelijke technologie.

– Via de off-line communicatie kanalen (zoals briefwisseling of tijdens een contactmoment

MEDEDELING AAN VERWERKERS

De gegevens die u aan VCSV meedeelt kan zij aan externe dienstverleners verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt VCSV gebruik van externe dienstverleners die uw gegevens verwerken onder meer voor systeem-  en online doeleinden, zoals:

– Het opslaan en verwerken van gegevens in de cloud (via een cloud service provider, zoals Dropbox).

– Het verzorgen van website-functionaliteiten (o.a. via webontwikkelaar, CMS systeem en plug-ins).

– Het verzorgen van internet omgeving (o.a.webhosting, e-mailhosting).

– Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. servers).

– Het verzorgen van data-analyse, monitoring, statistieken (o.a. Google Analytics).

– Het verzorgen van communicatie via het verspreiden van nieuwsbrieven, messaging services (o.a. Mailchimp, Elementor, Siilo Medical Messenger).

– Het verzorgen van beveiliging van systemen en services.

– Het aanbieden van platformen voor marketing.

Bij het verlenen van hun diensten handelen de verwerkers volgens de instructies van VCSV. De verwerkers zijn verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren.

MEDEDELING AAN DERDEN

VCSV behandelt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. VCSV kan uw persoonsgegevens aan de volgende categorieën van derden verstrekken voor zover deze informatie nodig is voor de doeleinden zoals hoger opgesomd: 

– Het VCSV Team dat op de website voorgesteld wordt, met het oog op het verstrekken van de Diensten.

– Zorgverstrekkers en deskundigen, op uw specifiek verzoek of ter bescherming van de vitale belangen van u of andere natuurlijke personen.

– Overheidsinstanties en -autoriteiten in verband met wettelijke verplichtingen of ter bescherming van de vitale belangen van u of andere natuurlijke personen.

–  Consultants, dienstverleners en deskundigen, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst in individuele gevallen of voor het vervullen van specifieke opdrachten.

De mededeling van deze informatie aan de hiervoor genoemde personen is in alle omstandigheden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is, of vereist door de toepasselijke wetgeving.

Uw gegevens kunnen bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat VCSV uw persoonsgegevens moet mededelen ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet, waarvan VCSV uitgaat dat de gegevensverstrekking noodzakelijk is om haar rechten te beschermen, of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een bevelschrift, een verzoek van een regelgever of enige andere juridische procedure waarin VCSV betrokken wordt. VCSV zal in redelijkheid proberen om jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij wettelijke beperkingen dit niet toelaten.

Indien VCSV zou betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, of bij een gehele of gedeeltelijk reorganisatie of het stoppen van haar activiteiten, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. VCSV zal in alle redelijkheid proberen jou hiervan op de hoogte te stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen, en worden onderworpen aan een ander privacybeleid. Maar je erkent dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.      

UW RECHTEN

VCSV onderwerpt u niet aan geautomatiseerde beslissingen. U beschikt over de volgende rechten onder de GDPR:

– Recht op informatie omtrent de doeleinden van de verwerking en de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke (zie paragraaf 1).

– Recht van inzage: u kan steeds inzage hebben in de persoonsgegevens die VCSV over u verwerkt, of controleren of deze zijn opgenomen in de database.

– Recht op verbetering: VCSV neemt alle redelijke maatregelen met het oog op het actueel houden van uw gegevens. Indien gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht VCSV te verzoeken om deze te verbeteren.

– Recht van bezwaar: u kan op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens wegens ernstige en legitieme redenen.

– Recht op verwijdering: u kan op elk moment verzoeken voor de verwijdering van uw persoonsgegevens, met uitzondering van deze die VCSV wettelijk verplicht is te bewaren.

– Recht op beperking van de verwerking: u kan eveneens voor een beperking van de verwerking verzoeken o.m. wanneer u bezwaar heeft uitgeoefend tegen de verwerking, wanneer u de juistheid van de gegevens betwist of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onwettig is.

– Recht van vrije gegevensoverdracht: u heeft het recht om uw persoonsgegevens die VCSV verwerkt, in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 

– Recht van intrekking van de toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

U kan uw rechten uitoefenen door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, naar de verwerkingsverantwoordelijke door te sturen per e-mail info@vcsv.be of door gebruik te maken van het onderdeel  contact op de website. VCSV zal het nodige doen om elk verzoek binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van de aanvraag. Indien nodig kan deze periode met twee maanden verlengd worden gezien de complexiteit  en het aantal verzoeken.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u tevens een vordering tot schadevergoeding instellen voor de Belgische burgerlijke rechtbanken.

BEVEILIGING

VCSV heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website zo veel mogelijk te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

VCSV neemt alle redelijkerwijze mogelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door u worden meegedeeld, te verzekeren. U erkent echter dat de doorgifte van persoonsgegevens via de website, of meer algemeen via het internet, nooit zonder risico is. Voor zover dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat VCSV niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou leiden door een onrechtmatig of foutief gebruik van uw persoonsgegevens door derden die hiervoor niet de toestemming zouden hebben.

TRANSFER NAAR EEN LAND BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

In het kader van de hierboven vermelde doeleinden kan VCSV uw persoonlijke gegevens delen met derden die gevestigd zijn in een niet-EER-land. In dat geval zal VCSV dergelijke gegevens alleen doorgeven met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en binnen de toegestane grenzen, bijvoorbeeld door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming  (de zogenaamde modelcontractbepalingen) zoals vastgesteld door de Europese Commissie.

U kunt contact opnemen met VCSV op het volgende adres: info@vcsv.be  indien u (wanneer van toepassing) een exemplaar van de modelcontractbepalingen wenst te ontvangen die eventueel zijn afgesloten, of inzicht wenst te krijgen in andere passende maatregelen.

UPDATES EN WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

VCSV kan dit Privacybeleid wijzigen en aanpassen, door deze informatie aan u te bezorgen via de website, email of enige andere manier, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Databeschermingsautoriteit en de beslissingen van de hoven en rechtbanken op dit gebied. Het is aangeraden om het Privacybeleid op regelmatige basis te raadplegen middels referentie naar de datum van laatste wijziging zoals onderaan weergegeven in dit document. Indien u niet akkoord gaat met een wijziging aan het Privacybeleid, stop dan onmiddellijk het gebruik van de website, en vraag de verantwoordelijke voor de verwerking om je persoonsgegevens te schrappen zoals hierboven beschreven.

GELDIGHEID VAN CONTRACTUELE CLAUSULES

Indien VCSV zich niet zou beroepen op een van de bepalingen van dit Privacybeleid, dan wil dat niet zeggen dat VCSV afstand van haar rechten heeft gedaan, die zij heeft volgens dit Privacybeleid heeft. 

De ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van alle of een deel van een van de voorgaande of volgende bepalingen maakt het hele Privacybeleid niet ongeldig. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. VCSV zal deze bepaling vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK

De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van het Privacybeleid zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Privacybeleid, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen exclusief bevoegd. Alvorens een stap te zetten in de richting van een gerechtelijke oplossing van een geschil, gaat u ermee akkoord dat beide partijen dit in onderling overleg proberen op te lossen, en waar aangewezen, met behulp van bemiddeling.

 Privacybeleid laatst bijgewerkt op 2022 – 07.